Informatie

Tarieven en Vergoedingen

Voor informatie over onze tarieven en vergoedingen gaat u naar de pagina ’tarieven en vergoedingen’.

 

Privacy

Trimente hecht veel waarde aan de privacy en bescherming van persoonsgegevens van haar cliënten, medewerkers, vrijwilligers, ketenpartners en bezoekers van onze website en sociale media. Wij handelen hierbij in overeenstemming met de vereisten uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Voor een uitleg met betrekking tot welke gegevens verzameld worden met welk doel en op welke wijze, verwijzen wij u naar onze privacyverklaring op de pagina ‘privacy’.

 

Klachten

Uiteraard doen wij er alles aan om de zorg zo goed mogelijk en naar uw tevredenheid uit te voeren. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Voor onze klachtenprocedure gaat u naar de pagina ‘klachten’.

 

Kwaliteit

Trimente hecht veel waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening.  Voor meer informatie over ons kwaliteitsstatuut en keurmerk, gaat u naar de pagina ‘kwaliteit’.

 

Verwijsindex risicojongeren / Multisignaal

Trimente werkt volgens de richtlijnen van de verwijsindex risicojongeren. Meer informatie hierover zal op korte termijn op de website geplaatst worden. Voor vragen hierover kunt u terecht bij uw begeleider of behandelaar of u kunt een email sturen naar info@trimente.nl.

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Trimente hanteert de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Meer informatie hierover zal op korte termijn op de website geplaatst worden. Indien u vragen hierover hebt, kunt u terecht bij uw behandelaar of begeleider of u kunt een email sturen naar info@trimente.nl.

 

Gedragscode

De gedragscode is bedoeld voor alle medewerkers, stagiaires, samenwerkingspartijen, klanten en andere direct betrokkenen. Voor de leesbaarheid wordt in het document alleen ‘medewerker’ genoemd. Tenzij anders gespecificeerd wordt hiermee verwezen naar alle bovengenoemde betrokkenen. Een exemplaar van deze gedragscode is te vinden op onze website www.trimente.nl . Trimente verwacht van haar medewerkers, relaties en klanten dat zij zich houden aan deze gedragscode.

De gedragscode richt zich op:
– Het bestrijden en voorkomen van agressie, racisme, leeftijdsdiscriminatie, discriminatie in algemene zin, seksuele intimidatie;
– Het goede imago van onze organisatie bewaken en bewaren;
– Het beschermen van de werknemers en klanten;
– Goed werkgeverschap
– Het voldoen aan wettelijke voorschriften en verplichtingen

Voor de volledige gedragscode van Trimente klik: GEDRAGSCODE Trimente 2022-07-15